شنبه, 25 آذر 1396 ساعت 09:52

گذری بر عملکرد نظام رفاه و تأمین اجتماعی در انگلستان

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

عصراقتصاد: امروزه داشتن جامعه ای پویا و روبه رشد نیازمند نظامی کارآمد همراه با رفاه اجتماعی است. نظام رفاه وتامین اجتماعی به منزله ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی در جهان جایگاه ویژه ای دارد.

به همین منظور عصراقتصاد هر هفته به بررسی نظام رفاه وتامین اجتماعی در یکی از کشور ها می پردازد که این هفته به منظور ارائه الگو به بررسی نظام سلامت و رفاه اجتماعی در کشور انگلستان پرداخته ایم  که ماحصل آن در ادامه می خوانید.

یافته های حاصل از این گزارشات هفتگی نشان دهنده شباهت ها وتفاوت ها در وضع موجود ساختار رفاه و تامین اجتماعی در سایر کشورهاست.

در انگلستان قرن بیستم، دولت آغازگر نظام تامین اجتماعی نوین بود که کار خود را  با تصویب قانون ارائه خدمات بیمه بیکاری آغاز کرد.

در کشور انگلستان، سازمان کار و مستمری ها مجری اصلاح برنامه های رفاهی کشور است.هدف اصلی این سازمان افزایش فرصت ها و ایجاد استقلال برای همه افراد است.

همچنین سازمان فوق، از طریق برقراری یک شبکه مدرن خدماتی، کسانیکه در سن اشتغال قرار دارند، کارفرمایان، مستمری بگیران، خانواده ها، کودکان و افراد معلول را تحت حمایت قرار می دهد.

این سازمان مجری ارائه خدمات و مزایا به افرادی است که در سن اشتغال قرار دارند و صرفنظر از اینکه دارای شغل یا فاقد شغل باشند، آنها را تحت حمایت مالی قرار می دهد.

افراد بازنشسته مشمول دریافت مستمری بازنشستگی هستند. همچنین به خانواده ها کمک عائله مندی و به کودکان آنان مزایای کودک ارائه می شود. افراد معلول و مراقبین آنها نیز مزایای ویژه دریافت می کنند.

در بريتانيا پرداخت حق تامين اجتماعي ( بيمه ملي ) براي كليه كاركنان اجباري است. عضويت از طريق كسردرصدي از حقوق افراد تامين شده و مقدار آن بسته به گروه هاي مختلف اجتماعي متغير است. حق عضويت فوق بر حداقل 4/8 درصد براي دستمزدهاي هفتگي معادل66 پوند بالغ می شود .گفتني است كه به دستمزدهاي كمتراز اين مقدار حق عضويت تعلق نمي گيرد. به واسطه طرح تامين اجتماعي، مزاياي فراواني من جمله مراقبت هاي درماني، حق عائله مندي، كمك هزينه هاي بيماري و بيكاري و حقوق بازنشستگي به افراد عضو تعلق مي گيرد.

برنامه های حمایتی تأمین اجتماعی در کشور انگلستان مبتني بر پرداخت مزایا به اشخاص بی بضاعت یا آن هایی که در خطر ابتلا به فقر قرار دارند، است. حمایت ها در جهت جبران آثار کمبود منابع مالی است و اثر این امر به ویژه در هنگام بیماری، ناتوانی، بیکاری یا کهولت دیده می شود.

هم چنین کارکرد دیگر تامین اجتماعی برای اشخاص حقوق بگیری است که درآمد پایینی دارند. در این حالت، تامین اجتماعی از طریق پرداخت وجه نقد جهت جبران کاستی درآمد اقدام می کند.

حمایت دولتی در تامین اجتماعی دو ویژگی اصلی دارد که اولا چگونگی تحصیل منابع مالی لازم را بیان می کند و دوما شرایط استحقاق متقاضیان معین می شود. با توجه به همین دو ویژگی نظام تامین اجتماعی انگلستان مزایا را به دو دسته تقسیم کرده است که فقط یک دسته از آن به پرداخت حق بیمه وابسته است(مشارکتی).

طرح های مشارکتی و غیر مشارکتی تامین اجتماعی طرح های مبتنی بر پرداخت حق بیمه(طرح های مشارکتی) طرح هایی اند که به موجب آن هزینه طرح از محل حق بیمه ها در زمانی که افراد مشغول به کار هستند، تأمین می‌شود.

 به طوری که بیمه پردازان در زمانی که به دلیل بیکاری، بیماری و یا کهولت سن قادر به کار کردن نیستند، می توانند از این مزایا برخوردار شوند. یکی از اهداف تأمین اجتماعی مشاركتي، توزیع منابع مالی در طول زندگی یک شخص با کسر مبالغی از درآمد و بازپرداخت آن در زمانی که فرد قادر به کار نیست ،است . این طرح ها مستقیما مبتني بر دریافت حق بیمه است. بدين مفهوم است كه حق بیمه هایی (برای مثال توسط کارفرما با کم کردن مقداری از مستمری کارگر و انتقال آن به حساب صندوق مشاركت دولتی) که پرداخت می شود  ،پس اندازی برای آتیه فرد یا ایام از کارافتادگی به حساب می آید. هم چنین این طرح، منابع مالی را به طریقی توزیع می‌کند که می‌توان آن را مجموعه ای از منابع مالی دانست که بیمه شدگان در اختیار تامین اجتماعی می گذارند و این سازمان، آن را به کسانی که به حمایت نیاز دارند، پرداخت می کنند.

به این بیمه، بیمه اجتماعی یا ملی گویند که استحقاق دریافت آن فرع بر وجود سوابق مورد نیاز بیمه پردازی است . اگر یک متقاضی فاقد چنین سوابقی باشد حمايت‌ها به او تعلق نمی گیرد. پس نتیجه می‌گیریم این برنامه فرا گیر و گسترده نیست که همه افرادی بیکار  را تحت پوشش قرار دهد. افراد خارج از این برنامه شامل بیماران، افراد از کار افتاده، افرادی که سال های متوالی بیکار بوده‌اند و کسانی که ترک تحصيل کرده اند و مادران جوان می‌باشند.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮕﺬاري و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮب 2012، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖمشخص شده است . اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻫﯿﺎت ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه، ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﯽ (ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ) و ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اورژاﻧﺴﯽ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي (ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي، اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي، واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن)، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺴﺘﺮي و ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان، دارو، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، وﯾﺰﯾﺖ در ﻣﻨﺰل ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر.

اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ داراي ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻮاﺑﻖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اي از ﺳﻮاﺑﻖ درﻣﺎﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ، داروﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ، اﺳﮑﻦ ﻫﺎ، ﻋﮑﺲ ﻫﺎي رادﯾﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﯿﻤﺎر از ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮاﺑﻖ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

 ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ درکشور انگلستان

ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﯽ (ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد) ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮف داروﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰي و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز  و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ و ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ اي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﻣﺎن ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎري، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. زﯾﺮا ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﭼﻨﺪاﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.  درانگلستان ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺣﺪود 87/5 درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

خواندن 1139 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395