کد خبر: ۱۲۰۷۰۰48727
لینک کوتاه:
اخبار شرکت ها

افزایـش تولید و ثبت رکوردهای تولید کنسانتره در شش ماهـه ابتدای سـال مالـی ۹۹-۱۴۰۰ نسبت بـه برنامه تولید

تولید کنسانتره سنگ آهـن گهرزمیـن تقریبا هر ماهــه ســیر صعودی داشــته کــه ایــن افزایـش ایـن واحـد تولیـد بـه دلیل بـالا رفتـن تـوان فنی در بخش نظارت و در بخش پیمانکاری بـوده اسـت.

برنامــه تولیــد کنســانتره طــی شــش ماهــه ابتــدای ســال مالــی جــاری (۱۳۹۹-۱۴۰۰) در مجمــوع ۲،۰۱۴،۹۲۰ تــن در نظــر گرفتــه شــده بـود کـه بـا عـزم راسـخ و تـلاش جهـادی مدیـران و پرســنل شــرکت بــزرگ ســنگ آهــن گهرزمیــن و بــا برنامه ریزی هــای دقیــق و منظــم در بخــش تولیــد، نگهــداری و تعمیــرات و افزایــش ضریــب دسترســی و همچنیــن بــا شــعار صیانــت از تجهیــزات و تــلاش و تدابیــری کــه در جهــت تامیــن بــه موقــع خــوراک، مــواد مصرفــی و… کارخانــه علــی الخصــوص تامیــن آب مــورد نیــاز خطــوط تولیــدی صــورت پذیرفــت، توانســت بــه تولیــد بیــش از ۲،۴۰۰،۰۰۰ تــن در شــش ماهــه ابتــدای ســال مالــی جــاری دســت یابــد کــه ایــن عــدد بــه میــزان حــدودی ۴۰۰،۰۰۰ تــن بالاتــر از برنامـه تولیـد در نظـر گرفتـه شـده بـرای خطـوط می باشــد.

شایان ذکر است تولیـد افتخار آفرین ۴۳۱۰۷۰ ، ۴۴۷۵۹۳ و ۴۱۴۱۵۰ تــن کنســانتره در ماه هــای متوالی فروردین، اردیبهشــت و خــرداد ۱۴۰۰ نشــانگر عظـم راسـخ و تـلاش همـه جانبـه متخصصـان و پرسـنل شـرکت بـزرگ سـنگ آهن گهرزمین اسـت کـه شـکوفایی و بالندگـی روز افـزون ایـن شـرکت را تضمیـن خواهـد کـرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا