برگزاری انتخابات کمیسیون رسانه

  کد خبر: 081101118546

اعضای کمسیون تخصصی رسانه و ارتباطات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در چهارمین جلسه این کمیسیون رئیس و نایب رئیس کمیسیون رسانه را انتخاب کردند.

به گزارش آهام ایران، گفتنی است که پیش از برگزاری این انتخابات، کاندیداهای ریاست و نایب رئیسی کمیسیون تخصصی رسانه، به طرح سوابق و رزومه علمی خود پرداختند و سپس خود را در معرض آرای حاضرین قرار دادند.

بر اساس نتایج به دست آمده از این انتخابات، آقایان فرشاد براتی و محمود کیاپور با رأی قاطع اعضا برای مدت دوسال به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون رسانه انجمن انتخاب شدند.

خروج از نسخه موبایل