کد خبر: ۱۹۰۸۹۹6098
  لینک کوتاه:
عدالت و رفاه اجتماعی

جزئیات بسته‎های جدید اشتغال وزارت کار

بسته‌های جدید توسعه اشتغال با هدف حفظ نیروهای کار و ایجاد مشاغل جدید با کمترین هزینه از سوی وزارت کار در حال تدوین است.

به گزارش ایسنا، وزارت کار ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ‎ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر و توسعه اشتغال برنامه‎های مختلفی را در دستور کار دارد که طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶ‎آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت‎آﻣﻮزی درﻣﺤﯿﻂ واقعی کسب و کار، یارانه دستمزد و برنامه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد از جمله آنها به شمار می‎رود.

این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﻮد و آﺳﯿﺐ‎ﭘﺬﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ، ارائه کمک‎های ﺑﻼﻋﻮض، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش با استفاده از کمک‎های فنی و اعتباری و منابع سرمایه‎ای در حوزه‎های مختلف ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار و جدید در قالب ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ، ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ارزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ منجر می‎شود.

عیسی منصوری معاون اشتغال وزیرکار، می‎گوید: اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اعم از ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا است و وزارت کار از برنامه‎های اجرایی مبتنی بر الگوهای توسعه در استان‎ها که در جهت تحقق اهداف اشتغال ارائه شود، حمایت می‎کند.

وی از تدوین بسته‎های جدید اشتغال با کمترین هزینه ایجاد خبر داده و می‎گوید: مجموعه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫای وزارت کار با تدوین بسته‎های جدید در جهت اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دنبال می‎شود و هدف از اجرای آن، اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در بازار کار، تعادل در عرضه و تقاضای بازار و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ تقویت و ایجاد مهارت‎های جدید است.

منصوری درعین حال از مکاتبه با ریاست‎جمهوری به منظور افزایش دوره مشارکت تسهیلات روستایی از دو سال به سه سال خبر داده و می‎گوید: تنفس تسهیلات اشتغال روستایی باید افزایش پیدا کند و برای تحقق این امر برنامه‎ریزی‎های لازم را آغاز کرده‎ایم.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا