کرونا ضریب خسارت شخص ثالث را کاهشی کرد

  کد خبر: 071101118489

کرونا ضریب خسارت شخص ثالث را کاهشی کرد مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان، اظهار کرد: تخفیف کرونا که از سوی بیمه مرکزی اعلام شده، براساس میزان سود صورت های مالی شرکت های بیمه ای تعیین شده و حاکی از آن است که ضریب خسارت در دو سال پاندمی کرونا کاهش یافته است.

“اسماعیل فلاحی” در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: در سال های ۹۸ و ۹۹، بعلت شیوع ویروس کرونا و تداوم آن، میزان خسارت رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل کاهش یافته است.

وی، افزود: بیمه مرکزی براساس میزان سود صورت های مالی شرکت های بیمه ای که نشان دهنده این بود که در سال های مورد بررسی رشته شخص ثالث زیان کمتری به شرکت ها وارد کرده، تخفیفی به نام تخفیف کرونا اعلام کرد.

مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان، با بیان اینکه این تخفیف از ضریب خسارت تبعیت می کند، تصریح کرد: بخش عمده ای از ضریب خسارت، خسارت های واقع شده بوده و بخشی دیگر هم خسارت های واقع شده، اعلام نشده و از آنجایی که شاید خسارت های واقع شده اعلام نشده ۱۰ درصد باشد پس براساس آن ۹۰ درصد تصمیم گیری می شود.

فلاحی، خاطر نشان کرد که به منظور تست کفایت ذخایر از روش توسعه خسارت ۳ تا ۵ ساله انجام می شود که  در آن پیشینه ۵ سال گذشته خسارت پرداختی  شرکت ها در نظر گرفته می شود که  دوسال آن مربوط به پاندمی کرونا بوده و ضریب خسارت کاهش یافته است.

وی، با اشاره به افزایش ضریب خسارت، توضیح داد که به خصوص در حوزه رشته بدنه و حوادث راننده، ضریب خسارت به زمان قبل از پاندمی برگشته است.

خروج از نسخه موبایل