کد خبر: 231201124294
اقتصادروزنامهصنعت و معدن

خلق ۲۱۹ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده توسط بخش معدن

در سال ١۴٠٠ معادن در حال بهره‌برداری کشور بیش از ٢١٩ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ٧۵,۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران چهلمین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور را به منظور تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، همچنین اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج برنامه‌ها، اجرا کرده است.

این آمارگیری در سال ١۴٠١ با مراجعه به ٧٢۵٠ معدن برای دستیابی به اطلاعات نهایی شده سال ١۴٠٠ معادن کشور، اجرا شده است (روش جمع‌آوری اطلاعات معادن  به صورت سرشماری است).

مروری بر نتایج به دست آمده نشان دهنده موارد زیر است:

در سال ١۴٠٠ تعداد معادن درحال بهره‌برداری کشور ۶٠٢۵  معدن بوده که نسبت به سال قبل ۴,٢ درصد (٢۴٣ معدن) افزایش داشته است.

در سال ١۴٠٠ تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداری کشور ١٣٠٣۵٨ نفر بوده که نسبت به سال قبل ٨,٣ درصد (١٠٠٣١ نفر) افزایش داشته است.

در سال ١۴٠٠ معادن در حال بهره‌برداری کشور ٢١٩٧۵۴۶ میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ٧۵,۶درصد افزایش نشان می‌دهد.

استان­های کرمان، یزد و خراسان رضوی به ترتیب با ١٠٩۶٠۵٢، ۴٠٢۴٩۴ و ١٧٨١۵١ میلیارد ریال بیش‌ترین ارزش افزوده را داشته‌اند.

در سال ١۴٠٠، حدود ۴٨۵٠۵٧ هزار تن مواد معدنی به ارزش ٢٧۵٠٢۴١ میلیارد ریال تولید شده که نسبت به سال قبل از نظر مقدار ٣٨٧٠۵ هزار تن و از نظر ارزش ١٢۵۶۵۴۶ میلیارد ریال، به ترتیب معادل ٨,٧درصد و ٨۴.١درصد افزایش داشته است.

در سال ١۴٠٠، ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری کشور معادل ٧٨٧۶۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ۴٣,۶ درصد افزایش داشته است.

شرح ١٣٩٩ ١۴٠٠
تعداد معادن ۵٧٨٢ ۶٠٢۵
تعداد شاغلان ١٢٠٣٢٧ ١٣٠٣۵٨
ارزش افزوده (میلیارد ریال) ١٢۵١٧٢٣ ٢١٩٧۵۴۶
جبران خدمات شاغلان (میلیارد ریال) ١٠٢٩١٩ ١۴٨۶٧٧
سرمایه‌گذاری (میلیارد ریال) ۵۴٨۶۶ ٧٨٧۶۵

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا