کد خبر: ۱۱۰۷۰۰48527
لینک کوتاه:
اخبار شرکت هابانک و بیمه

مدیرعامل بیمه آسماری: مجمع امسال، قوی‌تر از همیشه بود

مدیرعامل بیمه آســماری می‌گوید که این شــرکت اکنون به جایگاه قابل قبولی در بازار رسیده است و به دنبال راهکارهایی برای تعمیق این وضع در کنار ایجاد وفاداری بیشتر با مشتریان است.

علیرضا یزدان‌دوست
علیرضا یزدان‌دوست

به گزارش روابط‌عمومی بیمه آسماری، علیرضا یزدان‌دوست، برگزاری موفقیت‌آمیز مجمع اخیر را راهگشای شرکت برای حرکت به سوی اهداف بلندتر می‌داند. او درباره تفاوت‌های مجمع بیمه آســماری در سال جاری با مجمع سال گذشته گفت: تفاوت عمده مجمع امســال با مجمع ســال گذشــته این بــود که در مجمع ســال جاری، همــه اعضای هیــات مدیره حضور داشــتند.

رئیس هیات مدیره شرکت، رئیس مجمع امســال هم بود که در نتیجه قوت بیشتری به آن می‌بخشید.

تصویب صــورت‌های مالی شــرکت در چنین وضعی، بســیار امیدبخش بود و از این رو بیمه آسماری با قدرت هر چه بیشتر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

تفاوت دیگر مجمع امســال، نحوه تقسیم سود هر سهم بود.

در مجمع سال گذشته هنوز مشخص نشــده بود مبلغی از سود سهام که به صورت نقد به ســهامداران پرداخت نخواهد شد، قرار است صرف افزایش ســرمایه شود.

در مجمع امسال این موضوع مطرح شــد، به طوری که قرار شد نصف مبلغ سود در شرکت باقی بماند تا در افزایش سرمایه‌های آتی استفاده شود.

نکته مهم دیگر مجمع امســال، حضور مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی در جلســه بود و مجموع این موارد، مجمع امسال را غنای بیشتری بخشید.

مدیرعامل بیمه آســماری، درباره نقاط قوت صورت‌های مالی اخیر مصوب در مجمع گفت: نقاط قوت صورت‌های مالی ۱۳۹۹ بیمه آســماری در کنار افزایش ســرمایه از ۲۵۰میلیارد ریال به ۹۰۰میلیارد ریال در چند بخش قابل ذکر اســت که حجم قابــل توجهی از آنها نیز ناشــی از جهش پرتفوی شرکت بود.

یزدان‌دوست ادامه داد: حجم ســپرده‌های بانکی و نقدینگی شرکت در سال ۱۳۹۹نسبت به سال‌های قبل به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. پرتفوی شرکت نیز بیش از ۷۰درصد رشد کرد.

از سوی دیگر با وجود این که تعداد سهام شرکت از ۲۵۰میلیون به ۹۰۰میلیون تغییر پیدا کرد، ولی سود محقق‌شده نزدیک به ۳برابر سال گذشته بود، از این رو ســهامداران علاوه بر این که ۳برابر شدن تعداد ســهام را تجربه کردند، سود دریافتی خوبی هم داشتند.

او افزود: بیمه آســماری جزو شــرکت‌هایی اســت که نســبت ســود عملیاتی به پرتفو یا نســبت ســود عملیاتــی بــه ســرمایه آن عــدد قابــل توجهی اســت.

به طور کلــی می‌توان گفت بیمه آســماری از لحــاظ صورت‌های مالــی و ترازنامه، وضع مطلوبــی دارد و ایــن رونــد ادامــه نیز خواهد یافت.

یزدان‌دوست رشدهای قابل توجه بیمه آســماری در شاخص‌های بیمه‌گری در دوره کرونا را ناشــی از پرداختن همکاران به بخش‌های مغفول مانده دانست و افزود: بســیاری از پرتفوهایــی که کســی به آنهــا ورود نمی‌کرد، از سوی همکاران ما کشف و جذب شد و البته این وضع در مناطق آزاد به شدت قابل توجه بود.

از ســوی دیگر، رشــته درمان تکمیلی خانواده و انفرادی، به نســبت سایر رشــته‌ها، حوزه بکری اســت.

اکنون تعــداد افرادی که پوشــش درمان تکمیلی دارند نسبت به کل جمعیت کشور، چندان زیاد نیست و این رشته پتانسیل بسیار خوبی برای فعالیت دارد.

کشف و استفاده از این ظرفیت‌ها باعث شد که هــم تعداد بیمه‌نامه‌های صــادره و هم حق بیمه تولیدی شــرکت در سال گذشته رشــد خوبی را تجربه کند.

همچنین با وجود شیوع کرونا و خسارت‌های درمــان که در اثر این پاندمی به شــرکت تحمیل شد، نسبت خسارت بیمه آسماری در سال ۱۳۹۹دقیقا مشابه سال ۱۳۹۸بود و روی عدد ۵۳درصد باقی ماند.

این وضع نشان می‌دهد همکاران ما در بیمه آســماری هم ریسک‌های درستی را انتخاب کــرده‌اند و هم حــق بیمه‌های خوبــی دریافت کرده‌اند.

به گفته مدیرعامل بیمه آسماری، ترکیب پرتفوی این شرکت طی سال‌های اخیر تغییر چندانی نداشــته و نخواهد داشت.

شرکت در سرزمین اصلی فقط در رشته درمان فعالیت دارد و طبیعی اســت که شاخص این رشته در کل پرتفو، پررنگ‌تر از سایر رشته‌هاست.

نکته دیگر این که حق بیمه ســایر رشــته‌ها، موازی با رشــته درمان افزایش نمی‌یابد.

به عنوان مثال حق بیمه رشته درمان که تابعی از نرخ تورم عمومی و افزایش تعرفه‌های پزشکی است در سال گذشته رشــد قابل توجهی داشت، ولی حق بیمه رشــته‌های بدنه اتومبیل، آتش‌سوزی، مهندسی و مســئولیت به دلیــل رقابت‌های شــدید میان شرکت‌ها، کاهش هم داشته است.

او گفت: به طور کلی ســهم رشته درمان از کل پرتفوی صنعت بیمه حدود ۳۵درصد است، اما این رقم در بیمه آسماری حدود ۸۰درصد است و همین روند هم ادامه خواهد یافت.

همچنین، پرتفوی مناطق آزاد هم دســتخوش تغییرات شــده اســت.

پرتفوهای بزرگ از سوی شــرکت‌های بیمه بزرگ با سرمایه بیشتر و البته با نرخ‌های کمتر تصاحب شــده اســت و پرتفوهای کوچک هم تاثیری در عملیات کل شرکت ندارد.

یزدان‌دوست درباره چشم‌انداز بیمه آسماری در سال ۱۴۰۰گفت: بیمه آســماری بــه حضور پرقــدرت خود در بازار ادامه می‌دهد، امــا تغییرات مهمی در حوزه مشــتری‌مداری طراحی کرده اســت که در سال جاری عملیاتی می‌شود.

او افزود: یکی از مهمترین اولویت‌های ما در سال جاری، رضایت‌ســنجی مشتریان است.

خوشبختانه حجم عملیات بیمه آســماری به جایی رسیده است که علاقه‌مندیم وفاداری بیشتری بین مشتریان و شرکت ایجاد کنیم.

مــا قصد داریم نیازهای مشــتریان را احصا کنیم و برای پاســخ به آنهــا حتی محصولاتمان را تغییر داده و یا شــکل ارائه خدمات را به روزرسانی کنیم.

البتــه نیــم نگاهی هــم به جــذب پرتفوهای جدید خواهیم داشــت، ولی اولویت ما این اســت که همه زیرســاخت‌های لازم به لحاظ سیستمی، انفورماتیک و نیروی انســانی را به شــکلی فراهم کنیم که وفاداری مشــتریان موجــود به حداکثر ممکن برسد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا